Wat doen wij

Overleg huurders en verhuurders Particuliere verhuurders met 25 of meer woningen en alle woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders.

Verplicht overleg huurders en verhuurder Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben recht op informatie van de verhuurder, bijvoorbeeld over zijn plannen voor de komende jaren. Ook moet de verhuurder minimaal 1 keer per jaar overleg met hen voeren. Dit is vastgelegd in de de Wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel  Overlegwet genoemd. Conflicten bij het overleg tussen huurders en verhuurders kunnen sinds 1 januari 2012 worden voorgelegd aan de Huurcommissie.

Huurdersorganisatie
Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt. Het bestuur wordt door en uit de huurders gekozen. Huurders kunnen lid worden van een huurdersorganisatie.

Een huurdersorganisatie: houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling; organiseert minimaal 1 maal per jaar een bijeenkomst voor huurders, waarin zij laat weten wat ze het afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen voor het volgende jaar zijn.

Bewonerscommissie Een bewonerscommissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex (groter dan 25 woningen). Het bestuur wordt door en uit de huurders gekozen. Een bewonerscommissie is geen vereniging of stichting, en heeft geen leden.

Een bewonerscommissie houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling; organiseert minimaal 1 maal per jaar een bijeenkomst voor huurders, waarin zij laat weten wat ze het afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen voor het volgende jaar zijn.

Rechten huurdersorganisatie en bewonerscommissie Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten: informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex, bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen of het servicekostenpakket. Op de website van de Huurcommissie leest u meer over de  rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Wijziging servicekostenpakket Voor wijziging van het servicekostenpakket heeft een verhuurder toestemming nodig van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Als zij instemmen met het nieuwe beleid, moet daarna ook nog minimaal 70% van de huurders akkoord gaan met de wijziging, als het gaat om een service die aan alle huurders tegelijk wordt geleverd. Bijvoorbeeld portiekreiniging of het aanstellen van een huismeester. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, geldt de wijziging voor alle huurders. Als een individuele huurder niet akkoord gaat, kan hij naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dat moet hij doen binnen 8 weken nadat hij van de verhuurder heeft gehoord dat 70% wel heeft ingestemd.

Geschillen voorleggen aan Huurcommissie Geschillen tussen verhuurder en huurdersorganisatie of bewonerscommissie kunnen sinds 1 januari 2012 aan de Huurcommissie worden voorgelegd. Een geschil kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop de verhuurder het overleg met de huurdersorganisatie heeft gevoerd, de gevolgde procedure of een vergoeding voor gemaakte kosten. Ook als de verhuurder afwijkt van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie,  kunt u een procedure starten. Op de website van de Huurcommissie leest u meer over geschillen bij  overleg tussen huurders en verhuurder.